Privacybeleid - GDPR

Colorfol managment (hierna: “Colorfol”) vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Colorfol wil haar klant en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Colorfol wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar Klant beter van Diensten te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Colorfol vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar Persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Colorfol verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Colorfol, de verantwoordelijke voor de verwerking, biedt via de website www.happytodate.be, een evenementenplatform aan voor singles, waarbij zij via deelname aan evenementen ondersteund worden bij het in contact komen met andere singles.

In onderhavig gegevensbeschermingsbeleid wordt in duidelijke bewoordingen uiteengezet welke gegevens Colorfol van haar gebruikers verwerkt, hoe zij de gegevens van haar gebruikers optimaal tracht te beschermen en welke rechten de gebruikers kunnen uitoefenen.

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • Colorfol managment: Colorfol, een ondernemeing natuurlijke persoon vertegenwoordigd door Niels Verheijen, gevestigd te Harmoniestraat 48 bus 2, 2300 Turnhout en handelend onder ondernemingsnummer BE 0633.972.796
 • Happy To Date Website: de website van Happy To Date, bereikbaar via de domeinen happytodate.be en aanverwante subsites.
 • Diensten: de producten en/of diensten die Colorfol aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst. De exacte definitie wordt omschreven in Artikel 1 van de aanvullende voorwaarden van de desbetreffende dienst.
 • Privacybeleid: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Colorfol een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Colorfol daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.
 • Persoonsgegevens: ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerker: ‘verwerker’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerking: ‘verwerking’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals gedefinieerd in de AVG.

Door gebruik te maken van bepaalde functies van de Website, krijgt Colorfol uw persoonsgegevens ter beschikking, die zij zal verwerken met respect voor de privacy van de gebruiker en met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (https://www.privacycommission.be/nl/privacywet-en-uitvoeringsbesluiten) dewelke vanaf 25 mei 2018 zal vervangen worden door de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’/’’AVG’).

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van persoonsgegevens.

Indien u meer informatie over privacy en bescherming van data wenst, kan u steeds terecht op de website van de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (ook wel de Gegevensbeschermingsautoriteit) via de link: https://www.privacycommission.be/nl.

De gebruiker dient het gegevensbeschermingsbeleid grondig te lezen vooraleer gebruik te maken van de door Colorfol aangeboden diensten. Indien de gebruiker vragen zou hebben omtrent het beleid van Colorfol, kan hij/zij Colorfol schriftelijk contacteren op onderstaand adres:

Colorfol Managment
Harmoniestraat 48 bus 2

2300 Turnhout
Info@happytodate.be

Door gebruik te maken van de website www.happytodate.be en de bijhorende diensten, aanvaardt de gebruiker de gebruiken zoals omschreven in dit gegevensbeschermingsbeleid.

 1. Verwerking van gegevens

 Artikel 1 Toestemming

1.1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan Colorfol – en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van Colorfol – voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Artikel 2 Verzameling van gegevens

1.2.1. Opdat Colorfol de in haar Algemene Voorwaarden uiteengezette diensten kan leveren, is het noodzakelijk de persoonsgegevens die de gebruiker onder meer in het kader van het registratieproces meedeelt te verzamelen en te bewaren zolang Colorfol dit nodig acht of eerder: wanneer de gebruiker verzoekt om deze data te verwijderen.

Als de gebruiker ervoor kiest zich voor een event van Colorfol in te schrijven, worden de bovenstaande gegevens verzameld. Deze verplichte gegevens zijn:
– Geslacht;
– Voornaam;
– Naam;
– Gsm-nummer;
– Geboortedatum;
– Emailadres;
– Evenement waaraan men wenst deel te nemen.

Voorts kunnen in het kader van de registratie al meer gegevens worden gevraagd, zoals:
– Waar de gebruiker www.happytodate.be gevonden heeft.

Voorts kunnen in het kader van een annulatie/terugbetaling bijkomende gegevens worden gevraagd, zoals:
– Reden van annulatie en/of terugbetaling;
– Iban rekeningnummer.

1.2.2. Persoonsgegevens die verwerkt worden bij het invullen van het contactformulier of bezoek op de Website. Persoonlijke identificatiegegevens worden verwerkt wanneer een bezoeker contact neemt met Colorfol via een contactformulier op de Website. Deze persoon is op zoek naar meer informatie m.b.t. de diensten van Colorfol. Bij deze verwerking is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op de contractuele relatie en op de daaraan voorafgaande contacten. Als u de Colorfol Website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze Diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor Colorfol nieuwsbrief, dan heeft Colorfol in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Colorfol in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt Colorfol alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om Klant te worden bij Colorfol, zal Colorfol u om een aantal Persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Colorfol treft passende organisatorische en technische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking van de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens. Klant stelt enkel Persoonsgegevens aan Colorfol ter beschikking voor Verwerking indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Colorfol erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Colorfol gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de EER doet Colorfol dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en volgt Colorfol de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

Colorfol bewaart enkel persoonlijke gegevens van haar klanten die tevens worden beveiligd door haar eigen beveiligingsinfrastructuur. Colorfol streeft ernaar om alle gegevens die het bezit (data, persoonsgegevens, etc.) op een zo veilig mogelijke manier te bewaren, zowel in haar fysieke kantoren als op haar netwerk.

Colorfol gebruikt naast haar menselijke beveiligingskennis allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een wachtwoord, encryptiesoftware, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie. In het geval van een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. Colorfol streeft er te allen tijde naar om Persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van Colorfol.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Colorfol verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer, hosting …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Colorfol en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

Colorfol’s medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van Persoonsgegevens.

De verplichtingen van Colorfol duren ook na beëindiging van de onderliggende Overeenkomst voort, indien en voor zover Colorfol nog toegang heeft tot de Persoonsgegevens. Bij beëindiging van Overeenkomst is Klant verantwoordelijk voor het exporteren van Persoonsgegevens. Onmiddellijk of na verwijdering van alle back-ups zal Colorfol de aan haar verstrekte Persoonsgegevens vernietigen. Colorfol kan hiervan afwijken wanneer sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

1.2.3. Colorfol maakt voor de web analyse gebruik van de dienst ‘Google Analytics’ en Firebase, een dienst van de firma Google Inc.

1.2.4. Colorfol maakt gebruik van zogenoemde “cookies” om de online-ervaring en onlinetijd van de gebruikers individueel vorm te geven en te optimaliseren.
Colorfol maakt gebruik van sessiecookies, partner- en affiliate-cookies, meetcookies alsook van permanente cookies.
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid het plaatsen van cookies te weigeren via de instellingen van zijn/haar internetbrowser, hetgeen de door Colorfol aangeboden diensten nadelig kan beïnvloeden.

1.2.4. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logboekregistratie, informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoelang deze worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

1.2.5. Colorfol maakt gebruik van de Facebook-pixel om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te kunnen bezorgen en aan ‘profiling’ te doen. Via uw persoonlijke Facebookinstellingen kan u deze verwerking verhinderen

1.2.6. Bij de offline evenementen
Alleen de voornaam, eerste letter van de naam worden met andere deelnemers aan hetzelfde evenement gedeeld. Er kunnen tijdens evenementen sfeerfoto’s worden genomen. Deze kunnen worden gebruikt voor externe communicatie op de kanalen uitsluitend beheerd door Colorfol (zoals website en social media) 

Na deelname wordt eveneens bewaard welke personen de gebruiker als match heeft aangeduid en aan welke events de gebruiker heeft deelgenomen. Wanneer de gebruiker een andere deelnemer als match aanduidt verklaart hij/zij zich akkoord om ofwel zijn/haar emailadres ofwel telefoonnummer of allebei met zijn/haar match te delen indien deze interesse wederzijds is.

Artikel 3 Gebruik van gegevens

1.3.1. Colorfol verzamelt hoofdzakelijk gegevens om de gebruiker een veilige, kwalitatieve, resultaatgerichte en persoonlijke ervaring te bieden tijdens het gebruik van haar diensten.

De gegevens worden meer specifiek voor volgende doeleinden gebruikt:

 1. Het bijhouden van deelnemers- en gastenlijsten voor haar evenementen;
  b. Het contacteren van deze personen in het kader van de organisatie van haar evenementen;
  c. Het uitwisselen van persoons- en contactgegevens bij een match;
  d. Het op de hoogte brengen van nieuwe evenementen of ander nieuws van Colorfol of haar partners. Met aanbiedingen en evenementen van de partners van Colorfol. De gebruiker kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door de voorkeuren in zijn/haar account te wijzigen;
  e. Het maken van aanpassingen en verbeteringen aan de Colorfol diensten;
  f. Het naar behoren en/of optimaal verlenen van klantenondersteuning;
  g. Opsporen en verhinderen van onrechtmatige handelingen of activiteiten in strijd met de Algemene Voorwaarden van Colorfol.
  h. Het ontwikkelen of debuggen van de diensten van Colorfol.
  i. Foto’s van sfeerbeelden van evenementen kunnen worden gebruikt voor de externe communicatie via de eigen kanalen (zoals website en social media)
  j. Het naar behoren en/of optimaal laten werken van de dienstverlening;

Artikel 4 Delen met derden

1.4.1. Wanneer in het kader van de door Colorfol geleverde diensten gegevens aan andere gebruikers doorgegegeven worden, gebeurt dit uitsluitend onder de door de gebruiker ingevoerde naam.

1.4.2. Persoonsgegevens worden slechts ongeanonimiseerd aan derden verstrekt:
– Indien dit noodzakelijk is om de geboden service te verlenen (bijv. verwerking van betalingen);
– Indien de gebruiker zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor gegeven heeft (bijv. bij het publiceren van een succesverhaal);
– Wanneer het verstrekken op grond van de betreffende wettelijke bepalingen is toegestaan voor een specifieke hiertoe wettelijk bevoegde instantie (bijv. in het geval van een onderzoek van de overheid, politioneel onderzoek,…).

1.4.3. Externe dienstverleners van Colorfol die in naam en opdracht van Colorfol diensten verlenen, teneinde de dienstverlening mogelijk te maken, worden niet als derde beschouwd.

 1. Beveiliging van de gegevens

Artikel 5 Rechten van de betrokkene

2.5.1. Recht op inzage – informatie
Colorfol heeft haar beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij Colorfol zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

2.5.2. Recht tot bezwaar
De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken, hetgeen kan leiden tot de onmogelijkheid om nog verder van de diensten van Colorfol gebruik te maken.
Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden.
Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: De bij Colorfol opgegeven e-mailadressen.

2.5.3. Recht op rectificatie
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde Persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.
Hiertoe volstaat een schriftelijk verzoek onder vermelding van: De bij Colorfol opgegeven e-mailadressen.

2.5.4. Recht op verwijdering
De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij Colorfol opgeslagen persoonsgegevens.
Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek een schriftelijk verzoek onder vermelding van: De bij Colorfol opgegeven e-mailadressen.
Het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens kan echter beperkt zijn door wettelijke bewaarverplichtingen die op Colorfol rusten.

Artikel 6 Worden mijn gegevens verwerkt buiten Europa?

2.6.1. Uw persoonsgegevens worden binnen Europa opgeslagen. Colorfol poogt steeds persoonsgegevens zoveel mogelijk te verwerken binnen de EER en geeft in elk geval alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

Indien Klant middels de Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart Klant Colorfol tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

Colorfol mag de Persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. De Klant geeft Colorfol hierbij ook toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, mits er aan de vereisten met de betrekking tot de doorgifte naar derde landen uit de AVG is voldaan. Wat betreft de internationale doorgifte van Persoonsgegevens, beschermt Colorfol alle Persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

3. Wijzigingen

3.1.1. We controleren geregeld of deze Privacy policy voldoet aan de standaarden zoals vooropgesteld door de AVG. Deze Privacy policy kan worden gewijzigd aangezien onze dienstverlening verder groeit en evolueert. Hoewel wij ons best zullen doen u op de hoogte te brengen bij significant gewijzigde voorwaarden raden we u aan deze regelmatig na te lezen voor eventuele wijzigingen. Wij zullen dan de gewijzigde versie online publiceren. Wijzigingen zullen in werking treden 30 dagen nadat we de laatste versie hebben gepubliceerd.

De laatste wijziging was op 6 maart 2024. De meest recente versie vindt u altijd op onze Website.

contactgegevens

Scroll naar boven